سیگار الکترونیکی iqos

سیگار الکترونیکی iqos

بهترین راه برای ترک سیگار و جلوگیری از بیماری های ربه و سکته قلبی، جایگزین کردن سیگارهای الکترونیکی آیکاس می باشد، در ادامه تمام مزیت های این نوع سیگارها را بیان می کنیم و می بینید که در اروپا و ژاپن نیز به شدت از خرید iqos استقلال شده است.

سیگار الکترونیکی iqos

سیگار الکترونیکی iqos

منوی اصلی